Házirend 2014

TARTALOMJEGYZÉK

 

1. BEVEZETŐ

1. 1. Aházirend jogszabályi háttere

1. 2. Aházirend személyi hatálya

1. 3. Aházirend területi hatálya

1. 4. Aházirend nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések

1. 5. Aházirend idő hatálya

2. AZ ÓVODA LEGFONTOSABB ADATAI

3. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

3. 1. Agyermek jogai

3. 2. Agyermek kötelességei

3. 3. Az óvodában alkalmazott jutalmazási és fegyelmezési elvek, formák

3. 4. Aszülő jogai

3.5. A szülő kötelességei

4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE

4. 1. Az óvodai felvétel, átvétel rendje

4. 2. Az óvodai elhelyezés megszűnése

4. 3. Abeiskolázás óvodai feladatainak szabályai és eljárási rendje

5. ANEVELÉSI ÉV RENDJE, AZ ÓVODA NYITVA TARTÁSA

5. 1. Anevelési év rendje

5. 2. Anyitva tartás rendje

5. 3. Az érkezés és távozás. Az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendje

5. 4. Agyermekeink biztonsága érdekében hozott intézkedések

5. 5. Az öltözködés szabályai

6. AGYERMEKRE VONATKOZÓ VÉDŐ – ÓVÓ ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK

6. 1. Agyermek távolmaradására, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések

6. 2. Arendszeres egészségügyi felügyelet, az ellátás formái, rendje

6. 3. Élelmezésbiztonsági előírások

6. 4. Helyiségek használata

7. ATÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

7. 1. Akedvezményes étkezés igénybevételéhez a következő dokumentumok szükségesek

7. 2. Abefizetések rendje

7. 3. Tanfolyamok

7. 4. Nevelési időben szervezett térítésmentes szolgáltatások:

7. 5. Térítéses szolgáltatások

7. 6. Önköltséges szolgáltatások

7. 7. Nevelési időben szervezett térítéses szolgáltatások a délutáni játékidőben:

7. 8. Aszolgáltatások dokumentumai

8. PANASZKEZELÉS

9. GYERMEKVÉDELMI FELADATOK

9. 1. Óvodáztatási támogatás

10. AZ ÓVODA ÉS A CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSE

NAPIREND

11. EGYÉB SZABÁLYOZÁS

12. AHÁZIREND NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

A házirend célja a jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézmény működésének belső szabályozása.

Önök a Pöttöm Park Óvoda Házirendjét tartják most kezükben. Kérjük, hogy olvassák végig, és a gyermekek érdekében tartsák és tartassák be az abban foglaltakat!

„A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás.”

(Pestalozzi)

 

1. BEVEZETŐ

Óvoda feladata

Nyugodt, derűs légkört biztosítson, melyben megfelelő körülmények között játszhat és

fejlődhet minden gyermek. Fontosnak tartjuk a biztonságos környezet kialakítását. A

megvalósításában szükség van a közös együttműködésre és a gyermekek testi épségét

veszélyeztető körülmények kiküszöbölésére.

Óvodánk célja

                        Ø zavartalan, a gyermekek érdekeit szolgáló óvodai nevelés biztosítása törvényi előírásoknak megfelelően,

                        Ø biztonságos tájékozódás kialakítása a gyermekek szűkebb és tágabb környezetében,

                        Ø a gyermekek érdeklődésének felkeltése, a közösségi élet megszervezése.

 

Gyermeknevelési módszerünk titka. az őszinte gyermekszeretetben, a gyermek tiszteletében, egyéni fejleszthetőségében keresendő. Mindent megteszünk, hogy a gyermek érdeklődő, a világra nyitott, befogadó legyen, tisztelje társait, a felnőtteket, ismerje meg az őt körülvevő világ valódi értékeit, tudjon azokért örülni, lelkesedni.

A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk, hogy a játék, a mozgás, a változatos tevékenységek és a pihenés egyensúlyban legyenek. A változatosságon, sokszínűségen kívül törekszünk a gyermekek ideális (saját személyükre szabott) terhelésére. Az önfeledt játék is rendkívül fontos a gyermek egészséges fejlődéséhez.

Meggyőződésünk, hogy csak a családokkal együttműködve lehet igazi eredményt elérni a gyermeknevelésben, ezért a Szülőket tekintjük legfontosabb partnereinknek.

                        Ø A Házirend a jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézmény működésének belső szabályozója. Kérjük, törekedjenek a benne foglaltak maradéktalan betartására.

 

1. 1. Aházirend jogszabályi háttere

                        ž 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről

                        ¡ 2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról


 

                        ž 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

                        ž 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról

                        ž 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.)

                        ž 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ámr.)

                        ž 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

                        ž 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

 

A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz.

A Házirend a nevelőtestület elfogadása után, intézményvezetői jóváhagyást követően lép hatályba.

1. 2. Aházirend személyi hatálya

                        a gyermekekre, a pedagógusokra, az intézmény valamennyi alkalmazottjára és a szülőkre terjed ki, akik a gyermekek törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket.

                         azokra a személyekre, akik az óvodában ingyenes szakszolgálati, illetve önköltséges szolgáltatási tevékenységet végeznek.

 

1. 3. Aházirend területi hatálya

                        A A Pöttöm Park Óvoda épületére, udvarára, továbbá kiterjed a nevelési, illetve a pedagógiai program részeként, az óvodán kívül tartott foglalkozások, programok idejére is.

 

1. 4. Aházirend nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések

                        - A nevelőtestület által elfogadott házirenddel kapcsolatban az Szülő Közössége véleményezési jogot gyakorol.

                        - A jóváhagyott házirend egy példányát beiratkozáskor a szülő kézhez kapja.

                        - A Házirend egy példányát az óvoda két bejáratánál a faliújságokon helyezzük el.

                        - Minden nevelési év első Szülői értekezletén a Házirend főbb tartalmi elemeiről tájékoztatót tartunk.

 

1. 5. Aházirend idő hatálya

A Házirend a kihirdetés és kifüggesztés napján lép hatályba.

Kiterjed a teljes nevelési évre, beleértve a szüneteket is.
 

2. AZ ÓVODA LEGFONTOSABB ADATAI

                        Intézmény neve: Pöttöm Park Óvoda

                        Címe: 1144. Budapest, Újváros park 1.

                        Telefon: + 36 –1 – 383 – 5777 és + 36 – 1 – 460 – 0198

                        E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                        Weblap: pottomparkovodazuglo.hu

                        Az óvoda fenntartója: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat

                        Az óvoda csoportszáma: 6 csoport

                        A maximálisan engedélyezett létszám: 143 fő

                        Az óvoda vezetője: Jamrik Erzsébet

                        Az óvodavezető helyettese: Orha Judit

                        Az óvoda gazdasági ügyintézője: Kiovszky Attila

                        Az óvoda logopédusa: Szabó Szilvia

                        Az óvoda orvosa: Dr. Bíró Adrienn

                        Az óvoda védőnője: Mohiné Farkas Gabriella Tel.: 383 – 7142

 

3. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

3. 1. Agyermek jogai

                        a. A gyermeknek joga, hogy az óvodában biztonságban, és egészséges környezetben nevelkedjen, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.

                        b. A gyermek személyiségét és emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek.

                        c. A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében.

                        d. A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön.

                        e. A gyermeknek joga, hogy adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, szükség esetén pedagógiai szakszolgálattól kapjon segítséget.

                        f. Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes, vagy ingyenes étkezésben részesüljön.

                        g. Etnikai hovatartozását tiszteletben tartjuk, és ezt elvárjuk mindenkitől.

 

3. 2. Agyermek kötelességei

1. Agyermek kötelezettsége, hogy részt vegyen az óvodai foglalkozásokon.


2. A gyermek kötelezettsége, hogy - életkorához és fejlettségéhez, továbbá óvodai elfoglaltságához igazodva óvodapedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában.

3. A gyermek kötelessége, hogy az óvoda vezetői, óvoda pedagógusai, alkalmazottai, valamint társai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

4. A gyermek kötelessége, hogy megtartsa az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában, továbbá a Házirendben foglaltakat.

3. 3. Az óvodában alkalmazott jutalmazási és fegyelmezési elvek, formák

Elveink alapján az alábbi jutalmazási formákat és módszereket támogatjuk: szóbeli elismerés, dicséret, választási lehetőség felajánlása vonzó tevékenységek közül (Pl. új, érdekes játéklehetőség, egyéni megbízatás vállalása, stb.).

A gyermek egyéni ötleteinek alkalmazása a csoportos játékok során, ezzel közösségben is biztosítva az elismertséget.

A gyermek egyéniségének, személyiségének ismeretében más vonzó tevékenység lehetőségének biztosítása, ami neki motiváló örömet okoz.

Jutalom különböző szempontok figyelembevételével adható. Kiemelt szempontok:

- példás, vagy jelentősen javuló magatartás,

- kiemelkedő teljesítmény.

A jutalmazás történhet:

- egyénileg, gyermekenként, illetve

- csoportosan, adott közösség számára.

Az óvodában alkalmazott jutalmazási elvek és formák:

                         A jutalmazás kiterjedhet –a gyermek magatartására, cselekedetére, teljesítményére.

                         A bátorító nevelés, az erőszakmentes kommunikáció elveit alkalmazzuk.

                         A jutalmazás a „jó” megerősítésére szolgál.

                         A gyermek fejlődését mindig önmagához, saját teljesítő képességéhez mérten értékeljük.

 

Az elismerés formái:

szóbeli dicséret a közösség, illetve a szülők előtt, rajzpályázatokon vagy sportversenyeken nyert oklevelek kifüggesztése a faliújságra, a csoport közösségét érintően: kedvenc tevékenység választása

Az óvodában alkalmazott fegyelmező elvek és formák

A negatív tartalmú értékelés célja, az elmarasztaláson és visszatartáson túl, a kívánatos magatartásra történő rámutatás. Alkalmazását kizárólag pedagógiai megfontolások vezetik.

Nem fegyelmezhet az óvodapedagógus olyan eljárással, ami a gyermekek testi, lelki fejlődését hátráltatja. A fegyelmezés mindig a cselekedetet, és nem a gyermek elítélését fejezi ki.

A fegyelmezés formái:

                        határozott tiltás

                         más tevékenységbe való áthelyezés,

                         leültetés az óvodapedagógus mellé azzal az utasítással, hogy gondolja végig tettét, majd megbeszélés

                         bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás

                         bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás

 

3. 4. Aszülő jogai

                        a) A szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga.

                        b) Joga, hogy megismerje az intézmény nevelési programját, Házirendjét, Szervezeti és Működési Szabályzatát és véleményezze azt.

                        c) Joga, hogy rendszeres tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről, a gyermek neveléséhez tanácsokat kapjon.

                        d) A szülő kezdeményezheti a Szülői Közösség létrehozását, részt vehet és közreműködhet annak tevékenységében.

 

3.5. A szülő kötelességei

                        a) Biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítő foglalkozáson való részvételét.

                        b) Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében.

                        c) Megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért.

                        d) Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal.

                        e) Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.

                        f) Részt vegyen a Szülői Értekezleteken.

 

4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE

4. 1. Az óvodai felvétel, átvétel rendje

Az óvodai beiratkozások idejét minden évben az önkormányzat határozza meg és teszi közzé a megadott időpontot megelőzően 30 nappal. A beiratkozás a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik a gyermekekre vonatkozó információk rögzítésével, amit a szülők tájékoztatása előz meg. A gyermekek és a szülők számára előzetesen lehetőséget biztosítunk, hogy megismerkedhessenek óvodánk életével, az itt dolgozó felnőttekkel.

                        1. Az óvoda a gyermek három éves korától az iskolai tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik;

                        2. Agyermek, ha a törvény másképp nem rendelkezik abban az évben, amelyben az ötödik (2014 09 01-től harmadik) életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni;

                        3. Az óvodai beíratás az Önkormányzat által kijelölt beíratási időszakban általában május első hetében, egy héten át történik. Az óvoda a fenntartó által meghatározottak szerint az óvodai jelentkezés idejét és módját a határidő előtt legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra hozni;

                        4. A szülők a beíratáshoz személyi igazolványukat, és mindkettőjük (szülő és gyermek) lakcímbejelentő kártyáját, a gyermek TAJ kártyáját, születési anyakönyvi kivonatát hozzák magukkal. Szükséges az egészségügyi kiskönyv a gyermekorvos által kitöltve ( a gyermek testi és mentális állapotáról, mely a gyermek egészségügyi alkalmasságát igazolja)

                        5. Külföldi állampolgár esetén a gyermek tartózkodási engedélye is szükséges.

                        6. Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A jelentkezési lap kitöltésével a beiratkozás hivatalossá válik. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása a nevelési évben folyamatosan történik;

                        7. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvodavezetője dönt. Ha jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

                        8. Az óvoda – beleértve a kijelölt óvodát is köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.

                        9. A kijelölt óvoda csak helyhiány miatt tagadhatja meg a gyermek felvételét.

                        10. A kötelező felvételt biztosító óvoda nem tagadhatja meg a felvételét az ötéves óvodaköteles, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, aki a gyermekek védelméről szóló törvény alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátásnak igénybevételére, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.

                        11. Körzetünk Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat testülete által meghatározott működési körzet. Az óvoda körzetével kapcsolatban, az intézményben illetve a Pöttöm Park Óvoda honlapjáról tájékozódhatnak.

                        12. Ha körzetben lakó gyermekek nem töltik fel a szabad helyeket, akkor a felvétel elbírálásának sorrendje:

                        o már a testvére óvodánkba jár,

                        o a kerületben lakó

                        o ha szülő a kerületben dolgozik

                        o vidéki lakos

                        o külföldi állampolgár ( magyar anyanyelvű )

                        o külföldi állampolgár ( nem magyar anyanyelvű )

                        13. A felvételről értesítést kapnak az érdekeltek, a felvétel elutasításáról határozatban kap értesítést mindenki, amelyre a szülő 15 napon belül fellebbezést nyújthat be a Fenntartóhoz.

                        14. A felvételnél meghatározó a fenntartó által meghatározott férőhely szám;

                        15. Az óvoda tényleges megkezdésekor kérünk még egy orvosi igazolást, hogy a gyermek egészséges, közösségbe mehet,

                        16. A gyermekek átvétele hivatalos átjelentkezés útján a szülők kezdeményezésére, a megfelelő dokumentumok megküldésével;

                        17. Ha a beíratott gyermekek létszáma meghaladja a felvehető gyermekek számát, akkor a felvételnél a következőket vesszük figyelembe:

                        - körzetes gyerek ( Fenntartó által meghatározott terület )

                        - 5. életévét betöltött gyermek

                        - testvér


                        - bölcsődéből érkező gyermek

                        - a gyermek szülője a körzetben dolgozik

                        - körzeten kívüli gyermek

                        18. A gyermekek csoportba osztásakor lehetőségekhez mérten igyekszünk teljesíteni a szülő kérését.

                        19. A gyermekek csoport átszervezés miatt az új nevelési évben más csoportba kerülhetnek.

 

4. 2. Az óvodai elhelyezés megszűnése

A szülőnek óvodaváltoztatási igényét jelezni kell az intézmény vezetője felé. Az óvodai elhelyezés megszűnik, ha a szülő kérésére a gyermeket másik óvoda átvette. ( 5 éves kor után a befogadó óvoda igazolását követően ).

                        1. A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján;

 

Másik óvodába távozó gyerek esetében „ Értesítés óvodaváltoztatásról ” nyomtatványt postázzuk a fogadó intézménynek.

A szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon;

                        2. Az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető a szülő eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után megszüntette, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján;

                        - kivéve ha a gyermek hátrányos helyzetű,

                        - vagy a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról kivéve

                        3. A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján;

                        4. A gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betölti.

                        5. Ha az óvodai elhelyezés megszűnik, akkor a gyermeket törölni kell az óvoda nyilvántartásából

 

4. 3. Abeiskolázás óvodai feladatainak szabályai és eljárási rendje

                        1. A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban, abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb, amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. Tanköteles az a gyermekek, aki augusztus 31-ig betölti a hatodik évét. A tanköteles gyermekek szülője (gondviselője), az iskolai beiratkozás előtt „Óvodai Szakvélemény” című dokumentumot kap, melynek elkészítése előtt az óvodapedagógus tájékoztatja gyermeke fejlettségéről. A gyermekek iskolai beíratása április második felében történik, melynek időpontjáról, és módjáról a szülő hirdetmény formájában tájékoztatást kap.

 

A beiskolázás legkésőbb abban az évben történik, melyben a gyermek 7-ik évét aug. 31-ig betölti.

Az óvoda vezetője az iskolakezdési tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban:

                        igazolja, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, vagy

                         javasolja a gyermek óvodai nevelésben való további részvételét,

                         javasolja, hogy a gyermek, annak megállapítása céljából, hogy szükséges – e a gyermek sajátos iskolai nevelésben és oktatásban való részvétele, illetve elérte – e az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, szakértői és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton vegyen részt,

 

A szülőknek kiadott óvodai szakvéleménnyel lehet a gyermeket a kiválasztott iskolába beíratni;

Minden tanköteles korú gyermeket be kell íratni, függetlenül attól, hogy marad – e még egy évig óvodában vagy sem.

 

5. ANEVELÉSI ÉV RENDJE, AZ ÓVODA NYITVA

5. 1. Anevelési év rendje

                        Ø Az óvodai nevelési év a mindenkori miniszteri rendeletnek megfelelően

 

szeptember l – től a következő év augusztus 31 – ig tart;

                        Ø Az óvodában 5 nevelés nélküli munkanap megtartására kerülhet sor, melynek időpontjáról szeptember 15 – ig értesítjük a szülőket. Az időpont előtt legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően ismét kifüggesztjük az értesítőt a csoportok faluújságján. A nevelés nélküli munkanapokon ügyeletet szervezünk, melynek helyéről a szülőket a hirdető táblákon informáljuk.

                        Ø Ha a szülő a nevelés nélküli munkanapokon vagy a szünetekben igényli a gyermekek ügyeleti elhelyezését, akkor értesítjük a kijelölt óvodát és a térítési díj befizetésének átutalásáról is gondoskodunk. A szülőt tájékoztatjuk a fogadó intézmény címéről.

                        Ø Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15 – ig tájékoztatjuk a szülőket;

                        Ø A nyári hónapokban az óvoda négy hétig nem üzemel.

                        Ø A nyári zárás idejét kivéve június 1. és augusztus 31. közötti időszakban biztosítjuk a folyamatos óvodai nevelést, gondozást, sajátos nyári napirenddel és az egyéb hónapoktól eltérő szervezeti formában.

 

5. 2. Anyitva tartás rendje

                        Ø Az óvoda hétfőtől – péntekig, reggel 6,30 órától – 17,30 óráig tart nyitva;

                        Ø Az óvoda teljes nyitva tartási ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel, illetve dajka segíti a mindennapi munkát;

                        Ø Reggel 6,30 óra – 7 óra között, délután 17 és 17,30 óra között a gyermekek az erre kijelölt csoportban vannak. A reggeli és az esti ügyelet helyéről a faliújságon tájékoztatjuk a szülőket;

                        Ø A gyermek zavartalan lelki és testi fejlődése érdekében 10 óránál hosszabb ideig nem tartózkodhat az intézményben.


                        Ø A szülő gyermeke átöltöztetése után gyermekét a saját csoportjába, illetve a gyülekezésre kijelölt csoportba az óvodapedagógusnak adja át;

                        Ø Hazainduláskor az óvópedagógustól átvett gyermek biztonságáért a szülő felel.

 

5. 3. Az érkezés és távozás. Az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendje

1. Az óvoda biztosítja a gyermeknek azt a jogát, hogy az óvodában rendelkezésre álló eszközöket, óvodai létesítményeket az óvoda nyitva tartási idejében, az óvoda napirendjének megfelelően igénybe vegye.

2. A gyermek az óvoda helyiségeit, berendezési tárgyait, eszközeit csak felügyelet mellett használhatja.

3. Az óvodában biztosítva van a gyermek folyamatos felügyelete.

                        Ø A gyermekek védelme érdekében és a napirend tevékenységeinek folyamatos biztosítása érdekében kérjük, a gyermekek reggel 8 óra 30 percig érkezzenek be az óvodába.

                        Ø A gyermeket minden nap kísérjék be az óvodába és adják át az óvodapedagógusnak, csak az épületbe bekísért és az óvodapedagógusnak átadott gyermekért tudnak felelősséget vállalni, aki az óvodában és az óvodán kívül szervezett programokon mindaddig felelős érte, míg szülője, vagy annak megbízottja megérkezik és átveszi a gyermeket.

                        Ø Érkezéskor és távozáskor törekedjenek a rövid információcserére, ne vonják el az óvodapedagógusok figyelmét a gyermekek felügyeletéről és a gyermek átvétele után a legrövidebb időn belül hagyják el az óvoda területét!

                        Ø A délutáni uzsonna 15 óra 40 percig tart. Ha közben jönnek a gyermekekért, kérjük várják meg, hogy a gyermekek bent a csoportban, asztalnál ülve fogyaszthassák el az uzsonnát. A gyermekcsoportok öltözőjében étkezni tilos!

                        Ø Délután, a gyermek átvétele után már a szülő felel az óvodai életben elsajátított szabályok betartásáért és a gyermek biztonságáért! Hazamenetelkor az átöltözést, és a búcsúzást követően kérjük, hogy az intézményt hagyják el.

                        Ø Az óvodai udvar használata csak óvónői felügyelet mellett megengedett, amíg a szülő meg nem érkezik! További játékra a közeli játszóterek nyújtanak lehetőséget.

                        Ø Amennyiben a gyermek szülői értesítés nélkül 17,30 óra után is az óvodában marad a gyermekre felügyelő óvodapedagógus telefonon értesíti a szülőt. Ha a kapcsolatfelvétel nem megvalósítható, és emiatt a gyermek azonnali elhelyezése szükséges, az óvoda értesíti a jegyzőt és a Rendőrséget, majd az ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására kijelölt gyermekotthonban helyezi el. Erről haladéktalanul értesíti a Gyámhivatalt, illetve külföldi állampolgárságú gyermek esetében a Budapest főváros V. ker. Gyámhivatalát.

                        Ø Ha a szülő vagy megbízottja – akit az év eleji adatszolgáltatáskor nyilatkozatában megjelölt nem tud gyermekéért jönni, kérjük, időben és írásban jelezze azt! Az írásnak tartalmaznia kell a helyette a gyermekért érkező 14 éven felüli családtag, vagy megbízott felnőtt nevét, lakcímét és a szülő aláírását. Ellenkező esetben a gyermeket nem áll módunkban másnak kiadni.

                        Ø Amennyiben a szülő az év eleji nyilatkozatában fiatalkorú (14-18 év közötti) személyt jelöl meg, hogy óvodánkba járó gyermekét elvigye, úgy a gyermek átadásától minden felelősség a szülőt terheli!

                        Ø Válás esetén a szülő köteles értesíteni az óvodát a bírói határozat a gyermek elhelyezésére vonatkozó rendelkezéséről. A szülők közötti megállapodásról (az esetleges félreértések elkerülése miatt) a szülőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy mikor és melyik szülő, vagy megbízottja viheti el a gyermeket az óvodából. Szülők közti vita esetén a bírósági végzésnek megfelelően járhatunk el.

 

5. 4. Agyermekeink biztonsága érdekében hozott intézkedések

Az óvoda kapuit és bejárati ajtaját kérjük mindenki csukja be maga mögött!

A szülő vagy megbízottja a gyermekéért köteles minden esetben bejönni az épületbe és a többi gyermek biztonsága érdekében a bejárati ajtót bezárni!

                        Ø Kifelé menet kérjük, hogy figyeljenek oda, hogy a nem Önökhöz tartozó kisgyermek ne menjen ki az épületből. Köszönjük türelmüket és odafigyelésüket!

                        Ø A gyermekek egészségének és testi épségének védelmére vonatkozó előírásokat, a lehetséges veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat folyamatosan tanítjuk az óvodás gyermekeinknek. Ezek a szabályok a nem óvodás testvérekre is vonatkoznak, betartását a szülők jelenlétében is elvárjuk.

                        Ø A napi élet zavartalansága érdekében a gyermek óvodapedagógusát csoportból nem áll módunkban kihívni. Üzenetet az óvodavezetőnél, óvodavezető helyettesnél és / vagy gazdasági ügyintézőnél hagyhat, akik lehetőség szerint továbbítják azt az óvodapedagógus felé.

                        Ø A nevelők saját mobil telefonjaikat a gyermekek között nem használhatják, ezen történő megkeresésüket kérjük mellőzzék!

                        Ø A szülők az óvodapedagógust a csoportszobából nem hívhatják ki beszélgetésre!

                        Ø Az intézmény területére illetve az óvoda által az intézményen kívül szervezett foglalkozásokra, vagy rendezvényekre tilos behozni, illetve oda elvinni minden olyan tárgyat és anyagot, melyek veszélyesek vagy veszélyesek lehetnek az életre, egészségre és testi épségre, alkalmasak a köznyugalom vagy a közerkölcs megsértésére;

                        Ø Nem vihetők az óvodába olyan eszközök, melyekkel a gyermekek saját, egymás, valamint az óvoda dolgozóinak testi épségét veszélyeztetik, illetve balesetet okozhatnak ( pl. gyűrű, nyaklánc, karóra, fegyver, tőr, bilincs, szúró –vágó eszközök, gyógyszer)

                        Ø Tilos továbbá a kutyák és egyéb biztonságot, egészséget veszélyeztető állatok behozatala az óvoda egész területére.

                        Ø Értékes vagy kevésbé értékes tárgyak (pl. kerékpár, szánkó, roller stb.) megőrzéséért, épségéért az óvoda felelősséget nem vállal! Kerékpár, roller, szánkó elhelyezése a kerékpártárolóban történhet, a vagyonbiztonság érdekében zárral rögzítve. Az épületben való elhelyezésük tilos, mert zavarja a mindennapos tevékenységet!

                        Ø A gyermeki jogok tiszteletben tartása, az érzelmi kötődés fontossága érdekében a kedvenc alvó játékok behozhatók, egyéb játékok behozatala csak az óvoda szokás szabály rendszerének megfelelően lehetséges;


                        Ø Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a fenti előírások megsértése esetén az intézmény a bekövetkezett károkért nem felel.

                        Ø Az óvodában rágógumit rágni nem szabad!

 

5. 5. Az öltözködés szabályai

                        Ø Az óvoda napirendje szerint a gyermekek mindennap a szabadban, friss levegőn tartózkodnak az évszaktól és az időjárástól függően. Fontos, hogy a szülők az egészség megóvása érdekében gyermekeiket az időjárásnak megfelelően öltöztessék, és ennek figyelembe vételével hozzanak váltóruhát;

                        Ø Váltócipő és váltóruha használata kötelező, erről a szülőknek kell gondoskodni. A váltó fehérnemű, váltó felsőruházat elhelyezése saját óvodai zsákban történik!

                        Ø Váltócipő, ill. cipőzsák jasználata felnőttek számára is kötelező a foglalkoztató és gyermekmosdó helységeiben.

                        Ø Gyermekeik váltóruháit és ruháit lássák el jól látható saját óvodai jellel a könnyebb felismerhetőség céljából;

                        Ø A gyermekek ruházata legyen egyszerű, kényelmes, a mozgást nem akadályozó.

                        Ø Gyermekek számára papucs viselete balesetveszélyes, ezért tilos!

                        Ø A szobai tartózkodáshoz kényelmes felsőruhát, nadrágot, vagy szoknyát és a lábat jól tartó cipőt vagy szandált ajánlunk.

                        Ø Szükség esetére pótruhát (minden nap rendelkezésre álljon, bármikor szükséges lehet), pihenéshez pizsamát, ha a gyermek igényli alvó játékot, takarót.

                        Ø Tornafelszerelésként tornaruhát, tornacipőt és trikót a mindennapi testneveléshez.

                        Ø A tornaszobába lépni kizárólag csak puha, fehér talpú vagy sportcipőben lehet!

                        Ø A gyermekek az ünnepélyekre a legkedvesebb ruhájukat vehetik fel.

                        Ø Az óvodában a gyermekek saját ruháikat viselik. Ezek, valamint a gyermek ágyneműjének tisztántartásáról a szülő gondoskodik.

 

6. AGYERMEKRE VONATKOZÓ VÉDŐ

A gyermekek egészségének és testi épségének védelmére vonatkozó előírásokat, a lehetséges veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat folyamatosan tanítjuk az ovisoknak. Ezek a szabályok a nem óvodás testvérekre is vonatkoznak, betartását a szülők jelenlétében is elvárjuk.

A gyermekek egészsége és testi épségének védelme érdekében minden óvodai dolgozó kötelessége a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokra, a tilos és az elvárható magatartásformákra a figyelmet felhívni. Az óvodai nevelési év megkezdésekor, óvodai tevékenységek alkalmával: kirándulások, uszodai és egyéb külön szervezett tevékenységek előtt – felhívjuk a gyermekek figyelmét az eszközök helyes használatára, a biztonságos közlekedésre, a helyes viselkedésre.

Az ismertetés a gyermekek életkorának megfelelő szinten történik. Az ismertetés tényét, tartalmát, időpontját az adott csoport csoportnaplójában dokumentáljuk.


                        A szülő köteles a legrövidebb időn belül bejelenti a csoport óvodapedagógusá- nak elérhetőségük ( cím, telefonszám ) megváltozását;

                         A szülők a csoportszobába és a gyermekek mosdóhelyiségébe nem léphetnek be, javasoljuk a csoportok előszobáiban található cipővédők használatát, a mosdóhelyiségeket csak az óvodába járó gyermekek használhatják;

                         Óvodai közösségbe járhat az a gyermek, aki 3. életévét betöltötte, teljesen egészséges, és állapotáról orvosi igazolást hozott az intézménynek;

                        Az óvoda közösségének érdekében az óvodába csak egészséges gyermeket szabad beadni!

                         Lábadozó, illetve gyógyszeres kezelést igénylő gyermek az óvodát teljes gyógyulásáig nem látogathatja! Beteg, gyógyszert, lázcsillapítót szedő, gyermeket az óvoda nem fogadhat a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében. Ebben az esetben az óvónő megtagadhatja a beteg gyermek átvételét!

                         Amennyiben a gyermek az intézményben betegszik meg, vagy baleset éri, haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni;

                         Ha az óvodában baleset történik és a gyermek három napon túl gyógyuló sérülést szerez, akkor a balesetről jegyzőkönyvet veszünk fel. Kivizsgáljuk a körülményeket és intézkedést hozunk a további balesetek elkerülése érdekében.

                         Az esetlegesen bekövetkező gyermekbaleset esetén az óvodapedagógus teendőinek sorrendisége:

                         Elsősegélynyújtás, sérült ellátása, többi gyermek felügyeletének megoldása

                         Orvos, illetve mentő értesítése az óvodapedagógus által és ezzel egyidejűleg a szülő értesítése.

                         Baleseti jegyzőkönyv elkészítése.

                        Ø A gyermekek betegség után csak orvosi igazolással jöhetnek óvodába. A további megbetegedés elkerülése érdekében az óvoda dolgozóinak fokozott figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre, tisztaságra. A betegségre utaló tünetekkel kiadott gyermekek (hőemelkedés, láz, hasmenés, hányás, kiütés stb.) csak orvosi igazolással jöhetnek újra óvodába;

                        Ø A gyermek hiányzása esetén kérjük a távolmaradás okát jelezni, különös tekintettel a fertőző betegségekre vonatkozóan;

                        Ø Amennyiben a gyermek az intézményben betegszik meg, a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül gyermekét haza kell vinni!

                        Ø Az óvodában napi orvosi ellátás nincs.

                        Ø Az óvodapedagógusoknak tilos bármilyen gyógyszert, gyógyhatású készítményt beadni a gyermeknek ( kivétel ez alól a tartós betegségek: pl.: epilepszia, veszélyes allergia, lázgörcs stb., melyről orvos által kiállított igazolást kérünk.);

                        Ø Az óvoda megteremti az egészséges, tiszta környezetet, melynek megóvása mindenki számára kötelező. A szülő nem hozhat be édességet, ételt, italt, amit a gyermek zsákjában, polcán tart.

                        Ø Az óvoda a gyermekek számára minden felszerelést, eszközt biztosít, és azok tisztán tartásáról gondoskodik;

 

Az óvoda egész területén tilos a dohányzás, szeszesital fogyasztás, és bármilyen drog használata!


 

6. 1. Agyermek távolmaradására, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések

                        Ø A gyermek távolmaradását a szülőnek igazolnia kell. Igazolt mulasztásnak tekintjük, ha a szülő előzetesen kikéri gyermekét az óvodából és azt az óvodavezető vagy a helyettese a hiányzás előtt engedélyezte, vagy ha a távolmaradást orvos igazolja.

                        Ø Ha a gyermek hatósági intézkedés miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. A gyermek hiányzását a hatóság által kiállított igazolással kell igazolni.

                        Ø A gyermek abban az évben, melyben az 5. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

                        Ø Ha óvodaköteles gyermek egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek, tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, valamint az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt.

                        Ø Előre tudható hosszú távolmaradás (egészségügyi ok, külföldi tartózkodás) esetén, a szülő írásban kérheti gyermeke helyének fenntartását az óvodavezetőnél.

 

6. 2. Arendszeres egészségügyi felügyelet, az ellátás formái, rendje

Az óvodába járó gyermekek egészségügyi ellenőrzése az óvoda gyermekorvosának és védőnőjének feladata a fenntartó önkormányzat és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti megállapodás, valamint a hatályos törvények alapján.

A gyermekek tisztasági és egészségügyi szűréséhez biztosítjuk a feltételeket.

Az óvodán belüli egészségügyi ellátást az óvoda orvosa és védőnője végzi.

A gyermekek egészségügyi állapotának ellenőrzése és szűrése az alábbi területeken történik:

                         Belgyógyászati vizsgálat évente egy alkalommal

                         Fogászati vizsgálat évente egy alkalommal

                         Beiskolázás előtti szűrővizsgálat ( szemészet, hallás) a nagycsoportos gyermekeknél.

 

A vizsgálatok eredményéről tájékoztatjuk a szülőket. Az óvodában a gyermekek egészségügyi gondozását az óvoda védőnője látja el.

A fertőzések terjedésének megelőzése érdekében a gyermekek fejtetű-mentességének vizsgálatát az óvodapedagógusok is elvégezhetik előzetes bejelentés nélkül.

6. 3. Élelmezésbiztonsági előírások

                        Ø Az óvodában a HACCP előírásai mindenki számára kötelezőek. A konyhában higiéniai szempontok miatt csak a dolgozóknak lehet tartózkodni.

                        Ø Az óvodának a gyermekétkeztetési vállalat főzőkonyhájával előzetes egyeztetést követően, lehetősége van ételallergiás gyermekek speciális étkezésének biztosítására.


                        Ez irányú igényüket, orvosi igazolással alátámasztva, kérjük az óvodavezetőnek jelezzék!

                        Ø A gyermekek születésnapjára, ünnepekre, kizárólag előre csomagolt, zárt ( boltban vásárolt, gyártási igazolással, számlával ellátott ) süteményt hozhatnak.

                        Ø Házilag készített, vagy minőségtanúsítás nélküli élelmiszert az óvodába behozni nem lehet.

                        Ø Az óvodai programban felsorolt zöldség – és gyümölcs befőzések az egészséges életmódra nevelés értelmében a szülők a gyermekek részére gyümölcsöt, zöldséget hozhatnak be az alábbiak szerint:

                         Amennyiben a gyümölcsöt otthon termelték, úgy a szülő köteles nyilatkozni arról, hogy a kötelezően előírt élelmezés – egészségügyi várakozást betartotta. ( 75/2005 (II. 17.) sz. KT. Határozat )

                         Vásárlást és származási helyet igazoló számlát.

 

6. 4. Helyiségek használata

A csoportszobákba, a fürdőszobákba és a tornaterembe utcai cipővel belépni nem lehet! A tornaterem burkolatának megvédése érdekében magas sarkú cipő használata még cipővédővel sem engedélyezett.

A szülők és más látogatók szükség esetén, az emeleten, az 1. sz főbejáratnál lévő mellékhelyiséget használhatják. A dolgozók egészségvédelme érdekében megértésüket kérjük.

 

7. ATÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

7. 1. Akedvezményes étkezés igénybevételéhez a következő dokumentumok szükségesek

                        a. 50%-os kedvezményre jogosult a három, vagy több gyermekes családban nevelődő gyermek.

                        b. 50%-os kedvezményre jogosult a tartósan beteg gyermek

                        c. 100%-os kedvezményre jogosult a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek. Kérelem benyújtása a kerületi Önkormányzat szociális csoportjához Elbírálás után a határozat bemutatása, fénymásolat leadása az óvoda gazdasági ügyintézőjénél.

                        d. A fenti okok fennállása esetén a vezetőnek bemutatott igazolások alapján kérhető a térítési díj csökkentése, illetve ingyenesség megállapítása esetén is a gyermek hiányzását jelezni kell a rendszeresített lemondó papíron. Kérjük, hogy a kedvezményre jogosító határozatok érvényességét kísérjék figyelemmel, mert lejárt határozatokat nem fogadhatunk el.

 

7. 2. Abefizetések rendje

                        Ø Az étkezési térítési díjat minden szülő köteles befizetni, amennyiben ez nem történik meg, gyermeke nem részesülhet óvodai ellátásban;


                        Ø Befizetést a szülő csak személyesen intézheti. Kérjük, hogy a hiányzó és az ingyenesen étkező gyermekek szülei se feledkezzenek meg a befizetésről!

                        Ø A térítési díj befizetése és a megrendelés lemondása a www.multischool.hu webcímen is történhet a gyermekhez tartozó belépési jelszóval.

                        Ø Az étkezési térítési díj magában foglal három étkezést ( tízórait, ebédet és uzsonnát )

                        Ø A befizetés időpontja a lépcsőházi hirdető táblán és a csoportok faliújságján jelzett két napon történik. Szerda délután 15 órától – 17 óráig, másnap csütörtök délelőtt 7 órától 9 óráig.

                        Ø Le nem mondott étkezés esetén a szülő visszatérítésre nem tarthat igényt!

                        Ø Minden távolmaradást – a térítési díj jóváírása miatt is – előre kell bejelenteni az intézménynek. Hiányzás esetén a szülő az étkezés lerendelését írásban közli. Ha a hiányzás áthúzódik a következő hétre, újból kérjük jelezni;

                        Ø A lerendelés a csoportok előterében elhelyezett lemondó papírokon történik. Csak a lemondó papíron lemondott lerendelést vesszük figyelembe. A lerendelő papírra a következő adatokat kell beírni: A lemondás pontos idejét (nap, óra, perc), a gyermek nevét, csoportját, hiányzási napokat, a bejelentő aláírását. A lerendelés telefonos bejelentés útján is megtörténhet, ebben az esetben a lerendelt nevéhez annak az óvodai dolgozónak a neve kerül, aki vette az üzenetet;

                        Ø A lerendelés átfutási ideje 24 órát vesz igénybe. A lerendelés mindig csak másnaptól érvényes, ha előző nap 8 óra 30 percig megtörtént a lemondás. Utólagosan beírt, vagy a tárgynapi lerendelést nem áll módunkban figyelembe venni! A lerendelt térítési díj nem fizethető vissza készpénzben, viszont a legközelebbi befizetésnél beszámítható. ( Annyival kevesebb napot kell befizetni, ahány érvényes lerendelt nap beírása történt a befizetés napjáig. ) A lerendelés átfutása miatt az intézményből élelmet kivinni szigorúan tilos! ( ÁNTSZ );

                        Ø A térítési díj visszafizetése készpénzben az intézményi jogviszony megszűnését követően történhet.

                        Ø A gyermek hiányzásának okát, időtartamát kérjük bejelenteni telefonon a hiányzás igazolása miatt!

                        Ø Az óvodapedagógus nem foglalkozik lerendeléssel, ezért erről a szülőnek kell intézkedni!

 

7. 3. Tanfolyamok

                        Ø Az óvoda pedagógusai által tartott tanfolyamok térítési díja ebédbefizetés alkalmával történik.

                        Ø Az egyéb ( külsős) tanfolyamok térítési díját a szülő az oktatónak fizeti.

                        Ø Az óvodában a szülők megfelelő számú igénye alapján lehetőség van fakultatív hit – és vallásoktatásra, a hitoktató által megadott napon délután biztosítjuk a feltételeket. A hitoktatás helyéről és pontos időpontjáról a csoportok hirdetőtábláin tájékoztatjuk a szülőket.

 

7. 4. Nevelési időben szervezett térítésmentes szolgáltatások:

                        a. Logopédiai fejlesztés

                        b. Pszichológus

                        c. Gyógytestnevelés

                        d. Hitélettel történő ismerkedés ( délután külön helyiségben )


 

7. 5. Térítéses szolgáltatások

                        Ø Térítéses szolgáltatások maximális összegének meghatározását rendelet írja elő.

                        Ø A nevelőtestület tagjai csak az óvoda éves Munkatervében meghatározott programokra kérhetnek pénzt a szülőktől / kirándulás, Madarász-ovi programjai, színház stb. /.

 

7. 6. Önköltséges szolgáltatások

Olyan önköltséges szolgáltatások lehetnek az óvodában, melyeknek tartalma Nevelési Programunk tartalmával összhangban áll:

- Mozgásos, sport jellegű

- Kirándulás, múzeumlátogatás

7. 7. Nevelési időben szervezett térítéses szolgáltatások a délutáni játékidőben:

                        Ø Néptánc saját óvodapedagógus vezetésével

                        Ø Játékos-zenés torna saját óvodapedagógus vezetésével

                        Ø Vidám torna külsős óvodapedagógus-gyógytornász vezetésével

                        Ø Ovi-foci külsős szakedző vezetésével

 

7. 8. Aszolgáltatások dokumentumai

                        Ø A Szülők Közössége meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni;

                        Ø A gyermek csoporton kívüli foglalkoztatásához minden esetben a szülő írásos hozzájárulása szükséges.

                        Ø A gyermek szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul;

                        Ø A szülők igényeit felmérő kérdőívek ( szülők aláíró nyilatkozata a szolgáltatás igénybevételéről és a feltételek vállalásáról );

                        Ø Megállapodási szerződés a szolgáltatóval.

                        Ø Működési dokumentumok: gyermekek nyilvántartása, tapasztalatok, feljegyzések.

 

8. PANASZKEZELÉS

A gyermekeket ért sérelem, vagy kár esetén a szülők írásban vagy szóban panaszt tehetnek gyermekük óvodapedagógusának, vagy az óvoda vezetőjének. Az írásban benyújtott panaszra az iktatás napjától számított 30 munkanapon belül írásban válaszolunk, a szóbelire –ha megoldható- azonnal, szóban reagálunk megfelelő segítséget nyújtva a szülőknek.

                        Ø A gyermekek nagyobb csoportjának az egy csoportba járó gyermekeket tekintjük. A gyermekek nagyobb csoportját érintő ügyekben az óvoda vezetője áll az Önök

                        rendelkezésére, előre egyeztetett időpontban a lehető legrövidebb időn belül. Akadályoztatása esetén a vezető helyettese teljes jogkörrel rendelkezik.

                        Ø Ha a szülőnek panasza, problémája van, kérjük, hogy azt elsősorban a csoport óvodapedagógusával tisztázza.

                        Ø Amennyiben panasza, problémája csoportszinten nem oldódik meg az óvoda vezetőjével a csoport óvodapedagógusa, vagy maga a szülő egyeztet.

 

9. GYERMEKVÉDELMI FE

Az óvodának a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében, megbízott gyermekvédelmi felelőse van.

Az óvoda gyermekvédelmi felelősének feladata a gyermeki jogok érvényesítésének biztosítása, és képviselete. Tanácsadással és segítségnyújtással áll az Őt megkereső szülők rendelkezésére. Kérjük, forduljanak hozzá bizalommal!

A szülők az alábbi esetekben kérhetnek segítséget az óvoda gyermekvédelmi felelősétől, a csoport óvodapedagógusaitól és az óvodavezetőtől az alábbi esetekben:

                         A hátrányos helyzetű óvodások;

                         A veszélyeztetett gyermekek;

                         Nevelési probléma, átmeneti családi krízis esetén.

                         A tankötelezettség teljesítésének problémái.

                         A gyermeki jogok és kötelességek megsértése esetén.

                         Szükség esetén a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának segítsége is igénybe vehető.

 

9. 1. Óvodáztatási támogatás

Óvodáztatási támogatás illeti meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleit.

Az Önkormányzat jegyzője óvodáztatási támogatásban részesítheti azt a szülőt, akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.

Óvodáztatási támogatásra jogosult

                         aki a 3 és 4 éves gyermekét beíratta az óvodába.

                         aki gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járásáról ( egy óvodai nyitvatartási napon legalább 6 órát az óvodában tartózkodik ),

                         igazolt és igazolatlanul mulasztott napjai együttesen nem haladja meg az óvodai nevelési napok 25 % - át)

 

A támogatásban részesülő gyermek rendszeres óvodába járását az óvodavezető igazolja a törvényben meghatározott idő és tartalom szerint. Az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a kifizetés esedékességét megelőzően a mulasztás következményeiről.

Amennyiben a fenti feltételeknek megfelelnek a támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatot Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat jegyzőjénél szerezhetik be. Segítségért forduljanak óvodánk gyermek - és ifjúságvédelmi felelőséhez.


 

10. AZ ÓVODA

Az óvoda és család együttműködésének formái: családlátogatások, egyéni beszélgetések, fogadóórák, szülői értekezletek, a gyermek dokumentált munkáinak értékelése, nyílt napok, szülői fórum szervezése, óvodai rendezvények nyitottsága, Szülői Közösségek megbeszélései.

A harmadik életévüket betöltött gyermekeket óvodába kerülésük előtt a kiscsoportos óvodapedagógusok otthonukban meglátogatják, hogy az óvodai beilleszkedésük zökkenőmentes legyen.

Kérjük, törekedjenek arra, hogy a család mielőbb együtt legyen, ezért aki igénybe veszi gyermeke számára a reggeli ügyeletet, annak az esti ügyeleten való részvétel nem indokolt.

A gyermekek és a szülők rendszeres tájékoztatásának rendje és formái

                        Ø A gyerek fejlődéséről „ Pöttöm Éveim ” címmel fejlődési naplót vezetünk. Az ebben történő feljegyzések alapján határozzuk meg a gyermek fejlesztésével kapcsolatos feladatainkat. Feljegyzéseinkre támaszkodva a szülőt szóban is tájékoztatjuk a gyermek fejlődéséről és közös teendőinkről. Gyermeke fejlődési naplóját minden évben megtekintheti a szülő.

                        Ø A tájékoztatás történhet a szülő kérésére, vagy az óvodapedagógusa javaslatára. Javasoljuk, hogy legalább évente egy alkalommal éljenek a lehetőséggel.

                        Ø A gyermek fejlődéséről csak a gyermek saját óvodapedagógusi, vagy a vele foglalkozó logopédus adhat felvilágosítást.

                        Ø A tájékoztató beszélgetés előzetes egyeztetés szerinti időpontban történik.

                        Ø A „ Pöttöm Éveim ” fejlődési naplót esetleges intézményváltás esetén nem adjuk tovább. Az abban leírtak kezelése bizalmasan történik.

 

Szülői értekezletek

                         Szülői Közösség értekezletei

                         Pöttöm Alapítvány kuratóriumának megbeszélései

 

A fentiekről 10 nappal korábban értesítjük a szülőket.

                         Fogadóórák

                         Családlátogatások

 

A fentiekre a szülővel egyeztetett időpontban kerül sor.

A tájékoztatás lehetséges formái:

                         Szóban az óvónő által

                         Csoportszobai hirdetőtáblákon

                         Lépcsőházi központi hirdetőtáblákon

                         Az óvoda honlapján

 

A Pöttöm Program, az óvoda Minőségirányítási Programja és a Szervezeti és Működési Szabályzata a vezetői irodában, az óvodavezetőtől kérhető el. Ezek a belső szabályzó dokumentumok megtekinthetők az óvoda honlapján ( folyamatban ) is. Az óvoda Különös közzétételi listája nyomtatott formában a központi faliújságon, elektronikus formában az óvoda honlapján olvasható.


A szülők és gyermekek érdekképviseletét a Szülők Közössége végzi. Az óvodai Szülők Közössége figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet. A gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési – oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.

A nagyobb csoporton, az azonos csoportba járó gyermekeket értjük. A Szülők Közössége az intézményi döntések meghozatalában véleményezési jogot gyakorol ( Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Pöttöm Program, vezetői pályázat, Intézményi Minőségirányítási Program, Munkaterv és értékelése ).

 

NAPIREND

Az intézmény munkarendje, napirendje:

- az egészséges életmódot támogatása szempontjai szerint kerül kialakításra, melyre vonatkozó szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező.

- úgy kerül kialakításra, hogy a szülők gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák, illetve hazavihessék.

A csoportok napirendje eltérő, ezért azok Szülői értekezleten ismertetésre kerülnek és megtekinthetők a csoportok faliújságján.

 

11. EGYÉB SZABÁLYOZÁS

Kérjük, hogy mobiltelefonjaikat a szülői értekezleteken, és az ünnepségeken, valamint a gyermekek átadásakor – átvételekor szíveskedjenek kikapcsolni, lehalkítani! Szükség esetén a mobiltelefonok használatát kérjük a lépcsőházra korlátozni!

Az óvodai jogviszonyból származó gyermeki jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges dolgokra vonatkozó szabályok:

Az óvodás gyermekek értékes egyéni tárgyaiért anyagi felelősséget nem vállalunk, mivel azok számontartását, őrzését megoldani nem tudjuk!

Ezért: Kérjük, hogy nemesfém tárgyakat ne viseljenek a gyermekek, márkás ruházatot, drága kerékpárokat, stb. ne hozzanak az intézménybe!

Testnevelés foglalkozásokra vonatkozó szabályozás:

                        - Biztonságos, kényelmes öltözékben vehet részt a gyermek

                        - A foglalkozásról elkésők nem kapcsolódhatnak be, mert a bemelegítés elmaradása balesetveszélyes, ezért tilos!

                        - Az a gyermek, aki megjelent az óvodában köteles részt venni a testnevelés foglalkozáson, felügyeletét megoldani másképp nem tudjuk, jelenléte a többieknek zavaró, esetenként balesetveszélyes.

                        - Felmentést csak előzetes orvosi igazolással engedélyezünk.12. AHÁZIREND NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

A jóváhagyott Házirend valamennyi csoport dokumentációs rendszerében és az óvoda nevelői szobájában tekinthető meg.

Minden kiscsoportos szülő beiratkozáskor megkapja a Házirendet.

A Házirend megtekinthető az óvoda honlapján is.

 

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályossága az óvodai benntartózkodásra, illetve a nevelési program megvalósítását segítő külső programok helyszínére is vonatkozik.

Hatálybalépésének ideje: intézményvezetői jóváhagyást követően.

Érvényessége: intézményvezetői jóváhagyást követően, a kihirdetéstől határozatlan ideig, illetve visszavonásig.

Felülvizsgálata: évente

Módosítás:

                         amennyiben a felülvizsgálat szükségessé teszi,

                         jogszabályváltozás következtében,

                         szülői javaslatra azzal a többségi szülői képviselet legalább 50 % + 1 fő egyetértett

                         Nevelőtestület kezdeményezése a közösség minősített többsége által támogatva.

                         Óvodavezető kezdeményezése

 

A felülvizsgálat elvégzéséért az óvodavezető felelős.

A Házirendet a nevelőtestület elfogadta, az óvodavezető jóváhagyta és a Szülők Közössége véleményezte.

Budapest, 2013 március 14.

Jamrik Erzsébet

óvodavezető

Kiegészítő információk